Co się dzieje w Klubie Betonik?

Musisz zainstalować rozszerzenie Flash aby oglądnąć film

Co się dzieje w Klubie Betonik,
zapraszamy do obejrzenia prezentacji.
Drukuj

Walne Zgromadzenie Członków ŚSM

2019-04-15 13:38

Zarząd Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzinie zwołuje na podstawie § 28 ust. 1 Statutu WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW. Obrady odbędą się w dniu 13 maja 2019 roku w klubie „Betonik" na osiedlu Łużyckim o godzinie 17:00

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie i wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków.

2. Zapoznanie uczestników Walnego Zgromadzenia z listą pełnomocnictw.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej.

5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej.

6. Roczne sprawozdanie finansowe za 2018r.

7. Sprawozdanie Zarządu za rok 2018.

8. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności

do podejmowania uchwał.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

- przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej,

- zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018r.,

- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ŚSM w 2018 roku,

- podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2018r.,

- udzielenie absolutorium członkom Zarządu za 2018r.,

- oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.

1 O. Informacja w sprawie realizacji wniosków z protokołu polustracyjnego.

11. Podjęcie uchwały WZ w sprawie zbycia działki 795/19 ul.Łużycka(Pawilon 39-0, 14 71 ha)

12. Podjęcie uchwały WZ w sprawie zbycia działki 204/33 os.Widok (Pawilon 9a-0,1020 ha).

13. Podjęcie uchwały WZ w sprawie zbycia działki 198/30 os.Widok (Amfiteatr-1,5431 ha).

14. Wolne głosy i wnioski.

15. Zakończenie obrad.

Zarząd Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje o możliwości zapoznania się

członków z materiałami, sprawozdaniami i projektami uchwał, które wyłożone będą w biurze

Spółdzielni na osiedlu Łużyckim w pok. nr 4 1 w administracjach Osiedli od dnia

25 kwietnia 2019r.

ZARZĄD

Informujemy, że pod adresem www.ssm.swiebodzin.pl prowadzona jest internetowa strona Spółdzielni na której dostępny jest zatwierdzony przez sąd statut.

Warunkiem uczestnictwa członka w WZ jest okazanie ważnego dokumentu tożsamości.

 

ZOBACZ KOMUNIKAT JAKO PLIK PDF