Co się dzieje w Klubie Betonik?

Musisz zainstalować rozszerzenie Flash aby oglądnąć film

Co się dzieje w Klubie Betonik,
zapraszamy do obejrzenia prezentacji.
Drukuj

Regulamin

Zasady rozliczeń kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali.

Tekst ujednolicony z dn. 17.12.2020

Na podstawie § 43 ust.1 litera r Statutu uchwala się co następuje :

§ 1 Postanowienia wstępne

1. Celem regulaminu jest zapewnienie jednolitych zasad postępowania przy ustalaniu opłat 
dla pokrycia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz przy dokonywaniu rozliczeń kosztów dostawy energii cieplnej na potrzeby ogrzewania budynków i podgrzania wody 
oraz rozliczeń kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków bytowych.

2. Regulamin ma zastosowanie do rozliczeń kosztów dla lokali mieszkalnych i użytkowych znajdujących się w zasobach bądź pozostających w zarządzie Spółdzielni.

3. Podstawa prawna :
a) Statut Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej regulujący kwestie opłat w § 96
b) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10.04.1997r. ( tekst jednolity:  Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ) ;
c) Polska Norma PN-EN 834 marzec 1999 podzielniki kosztów ogrzewania do rejestrowania zużycia ciepła przez grzejniki ,
d) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.12.2007 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli       ( Dz.U. 2008 Nr 3 poz. 13 z późn. zm.)
e) Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzenie ścieków  z dnia 7.06.2001r.      ( tekst jednolity Dz.U. 2015 r. poz. 139 )
f) ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( t.j. Dz.U. 2012 poz. 145 z późn. zm.)
g) ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych ( t.j. Dz.U. 2003 r. Nr 119 poz. 1116 z późn. zm.)
h) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE  z dnia 25 października 2012 r. w sprawie  efektywności   energetycznej,
i) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1422 ). 

 

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Ilekroć w regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o:
a) „lokalu mieszkalnym” – rozumie się przez to każdy lokal mieszkalny, dla którego ustanowione zostało spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu a także lokale, co do których przysługuje prawo odrębnej własności lokalu. Pojęciem tym obejmuje się również lokale zajmowane bez tytułu prawnego po wygaśnięciu ustanowionych dla nich praw oraz lokale wynajmowane.
b) „lokalu użytkowym” – rozumie się przez to każdy lokal użytkowy, do którego przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokal lub do których przysługuje prawo odrębnej własności lokalu. Pojęciem tym obejmuje się również lokale zajmowane bez tytułu prawnego oraz lokale wynajmowane. ;
c) „lokalu” – rozumie się przez to lokal mieszkalny, użytkowy lub stanowiący pożytek 
w części wspólnej budynku,
d) „powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego” – oznacza to powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu ( pokoje, kuchnie, łazienki, ubikacje, 
przedpokoje itp.) bez względu na ich przeznaczenie i sposób użytkowania, których wysokość jest nie mniejsza niż 220 cm , w tym także powierzchnię zajętą przez meble wbudowane bądź obudowane – z wyłączeniem balkonów, loggi, antresol, pralni, suszarni, strychów, piwnic oraz tej części powierzchni w pomieszczeniach o sufitach 
nie równoległych do podłogi ( np. w mansardach) których wysokość jest mniejsza 
niż 140 cm. Jeśli wysokość pomieszczenia lub jego części mieści się 
pomiędzy 140 a 220 cm do powierzchni użytkowej zalicza się 50 % powierzchni tego pomieszczenia lub jego części. W lokalach wielokondygnacyjnych powierzchnię rzutu poziomego schodów łączących pomieszczenia wewnątrz lokalu przyjmuje się także do powierzchni użytkowej w 50%.
e) „powierzchni użytkowej lokalu użytkowego” – oznacza to powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu oraz pomieszczeń przynależnych ( kuchnie, przedpokoje, korytarze, łazienki, ubikacje, spiżarnie, zamknięte pomieszczenia składowe, garaże, komórki, piwnice itp.) bez względu na ich przeznaczenie i sposób użytkowania, których wysokość jest nie mniejsza niż 220 cm, w tym także powierzchnię zajętą przez meble wbudowane bądź obudowane – z wyłączeniem strychów, antresol, balkonów, loggi oraz tej części powierzchni w pomieszczeniach o sufitach nie równoległych do podłogi 
( np. w mansardach) których wysokość jest mniejsza niż 140 cm. Jeśli wysokość pomieszczenia lub jego części mieści się pomiędzy 140 a 220 cm do powierzchni użytkowej zalicza się 50 % powierzchni tego pomieszczenia lub jego części. W lokalach wielokondygnacyjnych powierzchnię rzutu poziomego schodów łączących pomieszczenia wewnątrz lokalu przyjmuje się także do powierzchni użytkowej w 50%. Powierzchnia lokalu zajęta przez urządzenia techniczne związane z funkcją danego lokalu nie podlega wyłączeniu.
f) „powierzchni grzewczej lokalu” – rozumie się sumę powierzchni użytkowych wszystkich pomieszczeń wchodzących w skład lokalu ;
g) „osobie zamieszkałej” – uważa się za taką każdą osobę zameldowaną w lokalu na pobyt stały bądź czasowy a także osobę faktycznie stale przebywającą w lokalu bez dochowania obowiązku meldunkowego. Na udokumentowany wniosek lokatora Spółdzielnia może podjąć decyzję o nie uwzględnianiu w ilości osób zamieszkałych osób, które w związku z pracą, służbą wojskową bądź nauką czasowo opuściły lokal na okres dłuższy niż trzy miesiące ;
h) ”użytkowniku lokalu”,  „użytkowniku” – obejmuje się tymi określeniami członków Spółdzielni, którym przypadają spółdzielcze prawa do lokali, osoby nie będące członkiem którym przypadają spółdzielcze prawa do lokali, właścicieli lokali wyodrębnionych niezależnie od tego, czy są oni członkami Spółdzielni, najemców lokali oraz osoby zajmujące lokale bez tytułu prawnego.
i) „opomiarowaniu” – rozumie się przez to dostarczanie i montaż urządzeń służących 
do rozliczenia kosztów ogrzewania, podgrzania wody oraz dostawy wody i odprowadzania ścieków bytowych w roku rozliczeniowym,
j) „rok rozliczeniowy” – rozumie się przez to okres 12 miesięcy, zarówno dla centralnego ogrzewania (c.o.), ciepłej wody (c.w.) i zimnej wody (z.w.),
k) „Spółdzielni” – rozumie się przez to Zarząd Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ;
l) „firmie rozliczeniowej” – rozumie się przez to podmiot, któremu Spółdzielnia zleciła dokonywanie odczytów i rozliczeń,
m) „jednostce odczytowej” – rozumie się jednostkę użytkową na podzielniku elektronicznym ;
n) „wodomierzu głównym” – przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na każdym przyłączu wodociągowym,
o) „podwodomierzu” – rozumie się przez to wodomierz zainstalowany w lokalu lub poza lokalem a nie będący wodomierzem głównym,
p)  „urządzeniu pomiarowym” – rozumie się przez to: podwodomierz,
q) „ściekach bytowych” – ścieki z budynków przeznaczonych na pobyt ludzi, osiedli mieszkaniowych i terenów usługowych, powstające w szczególności w wyniku ludzkiego metabolizmu oraz funkcjonowania gospodarstw domowych ;
r) „punkt odbiorczy” – zainstalowane w lokalu gniazdo rtv oraz zainstalowane w lokalu urządzenia obsługi domofonu;
s) „urządzeniu regulacyjnym” – rozumie się przez to zawór z głowicą termostatyczną;
t) urządzeniu wskaźnikowym” - rozumie się  przez to podzielnik kosztów.

2. Użytkownicy lokali wnoszą do Spółdzielni opłaty w wysokościach ustalonych zgodnie z tym regulaminem. Wraz z opłatami członkowie Spółdzielni, których obciąża obowiązek spłaty kredytu wnoszą w myśl odrębnych regulujących to przepisów przypadające do spłaty raty kredytu wraz z przypadającymi od nich odsetkami. Opłaty winny być uiszczane co miesiąc w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, za opóźnienie w uiszczeniu opłaty Spółdzielnia uprawniona jest do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie.

3. Opłaty za używanie lokali uchwala Zarząd Spółdzielni zgodnie z zastrzeżeniami § 96 Statutu w wysokości zapewniającej pokrycie kosztów ponoszonych na utrzymanie zasobów mieszkaniowych. Wysokość tych opłat ustala się w oparciu o analizę poniesionych w okresie poprzednim wydatków na : zakup materiałów i przedmiotów nietrwałych, kosztów amortyzacji środków trwałych, kosztów energii elektrycznej, podatków od nieruchomości, opłat za tereny, innych podatków i ciężarów publicznoprawnych, działalność kulturalną, ubezpieczenia, kosztów wynagrodzeń i narzuty od nich, kosztów zakupu usług obcych i innych wyżej nie sklasyfikowanych wydatków - z uwzględnieniem przewidywanego wzrostu wymienionych czynników kosztowych. Jednostką rozliczenia opłaty eksploatacyjnej jest 1m2 powierzchni użytkowej lokalu. W budynkach których to dotyczy pobierane są nadto od każdego zainstalowanego punktu odbiorczego opłaty na pokrycie kosztów zapewnienia odbioru pakietu podstawowego rtv ,kosztów utrzymania i napraw domofonów, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz dzierżawę kontenerów.

4. Wysokość podlegających rozliczeniu kosztów ogrzewania i podgrzania wody oraz kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków bytowych do budynku określa się wyłącznie na podstawie faktur VAT wystawionych przez dostawców mediów z uwzględnieniem kosztów poniesionych na rzecz firmy rozliczeniowej.

5. Koszty ogrzewania lokali, dostawy wody i odprowadzania ścieków bytowych oraz koszty dokonywania tych rozliczeń rozliczane są odrębnie dla każdego budynku a użytkownicy lokali  w lokalach znajdujących się w danym budynku zobowiązani są do ich pokrycia w częściach przypadających na ich lokale.

6. Koszty podgrzania wody rozliczane są w odniesieniu do nieruchomości w których woda jest podgrzewana a użytkownicy lokali w lokalach znajdujących się w danym budynku zobowiązani są do ich pokrycia w częściach przypadających na ich lokale.

7. Spółdzielnia ustala i pobiera na poczet kosztów o których mowa w pkt. 5 i 6 opłaty zaliczkowe, opłaty te pobierane są przez 3 ( dla rozliczeń wody i ścieków ) bądź 12 ( dla rozliczeń kosztów ogrzewania ) miesięcy okresu zaliczkowego. Po zakończeniu okresu rozliczeniowego następuje rozliczenie kosztów i zaliczek, niedopłata podlega wyrównaniu w terminie 3 miesięcy od zmiany prognozy zaliczki na media, nadwyżka podlega zaliczeniu na poczet przyszłych opłat. Na pisemny wniosek użytkownika lokalu nadwyżka będzie przelana na wskazany rachunek bankowy w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku, jeżeli w dacie wniosku nie zalega on z opłatami.

8. Opłatę miesięczną za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących lokal mieszkalny i odpowiedniej stawki opłaty obowiązującej na terenie Gminy Świebodzin.

9. O obowiązującej wysokości opłat eksploatacyjnych Spółdzielnia winna powiadomić użytkowników lokali  co najmniej na 3 miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego. Zmiana wysokości opłat wymaga uzasadnienia na piśmie. W przypadku zmiany wysokości opłat na pokrycie kosztów niezależnych od spółdzielni, w szczególności energii cieplnej, wody, odbioru ścieków, oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spółdzielnia jest obowiązana zawiadomić użytkowników lokali co najmniej na 14 dni przed upływem terminu do wnoszenia opłat, ale nie później niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin.

10. O wysokości obowiązujących na kolejne okresy zaliczek Spółdzielnia winna powiadomić użytkowników lokali w pierwszym miesiącu od którego obowiązują.

11. Wysokość opłaty eksploatacyjnej dla lokalu użytkowego może być odpowiednio obniżona, jeśli członek mający prawo do lokalu zawrze z Spółdzielnią umowę, w której przyjmie na siebie szersze niż wynikające z Statutu i regulaminów obowiązki w zakresie remontów i utrzymania lokalu.

12. W przypadku gdy użytkownik lokalu wykorzystuje lokal bądź jego część na wykonywanie zawodu (świadczenie usług, inna działalność gospodarcza) i w związku z tym wystąpią zwiększone koszty eksploatacji tego lokalu (w tym budynku) – zobowiązany jest do pokrycia tego zwiększenia.

13. W okresach planowych jak i doraźnych przerw w dostawach ciepła dla podgrzania wody dla uniknięcia zawyżenia kosztów podgrzania wody użytkownik lokalu winien w okresach tych pobierać wodę wyłącznie z kranów wody zimnej.

 

§ 3 Postanowienia szczegółowe

1. Obowiązkiem użytkownika lokalu jest udostępnienie pomieszczeń w celu zamontowania urządzeń, dokonywania odczytów podzielników kosztów ogrzewania, podwodomierzy 
oraz naprawy, wymiany lub ich kontroli. Osoba dokonująca odczytów oraz czynności serwisowych i kontrolnych powinna wylegitymować się dokumentem upoważniającym do prowadzenia ww. czynności, wydanym przez Spółdzielnię.

2. W razie stwierdzenia uszkodzenia bądź niesprawności urządzeń pomiarowych osoba dokonująca odczytu oraz czynności serwisowych sporządza notatkę, pozostawiając jej kopię użytkownikowi lokalu . Na żądanie użytkownika lokalu złożone w ciągu trzech dni od sporządzenia notatki dokonuje się komisyjnej kontroli wadliwego urządzenia. Notatka taka bądź protokół komisyjnej kontroli stanowią podstawę do wdrożenia rozliczeń przewidzianych w § 4 pkt. 6 lit. b) Regulaminu lub rozliczenia w myśl § 5 pkt. 7 z zastosowaniem współczynnika 1,30.

3. Jeśli użytkownik lokalu uniemożliwia przeprowadzenie odczytu lub kontroli – osoba dokonująca odczytu lub kontroli sporządza notatkę, doręczając jej kopię użytkownikowi lokalu bądź pozostawiając ją w drzwiach wejściowych do lokalu ( skrzynce pocztowej). Notatka taka stanowi podstawę do wdrożenia rozliczeń przewidzianych w  § 4 pkt. 6 lit. b) Regulaminu lub rozliczenia w myśl § 5 pkt. 7 z zastosowaniem współczynnika 1,30.

4. W przypadku nieobecności użytkownika lokalu w czasie czynności odczytowych pozostawia się w drzwiach lokalu zawiadomienie z pouczeniem o możliwości uzgodnienie dodatkowego terminu odczytu. W razie nieuzgodnienia takiego terminu bądź jego niedotrzymania 
-  począwszy od nowego okresu rozliczeniowego wdrażane są dla tego lokalu rozliczenia przewidziane w § 4 pkt. 6 lit. b) Regulaminu lub rozliczenia w myśl § 5 pkt. 7 
z zastosowaniem współczynnika 1,30.

5. Użytkownik lokalu obowiązany jest do ochrony urządzeń regulacyjnych, pomiarowych, wskaźnikowych  przed ich zniszczeniem. W razie stwierdzenia uszkodzenia lub niewłaściwego działania, jest obowiązany do niezwłocznego zgłoszenia powyższych faktów w odpowiedniej Administracji Spółdzielni. W przypadku uszkodzenia przez użytkownika urządzeń regulacyjnych, pomiarowych, wskaźnikowych  bądź plomb zabezpieczających te urządzenia  wszelkie koszty związane z usunięciem usterek  bądź ponownym oplombowaniem urządzeń ponosi użytkownik.

6. Ustala się wspólne dla budynku terminy odczytów wskazań podwodomierzy bądź odczyty podzielników kosztów. O pierwszym terminie zaplanowanych odczytów użytkownicy będą powiadamiani z 7-dniowym wyprzedzeniem przez wywieszenie informacji na tablicach ogłoszeń w klatkach schodowych. W przypadku nieobecności, o drugim terminie użytkownik zostanie powiadomiony indywidualnie.

7. Wprowadza się następujące zasady ustalania kosztów zużycia energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i ich podziału na poszczególne lokale :
a) ustalenie kosztów zużycia energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania :

a)1. całkowita ilość ciepła zużytego w budynku mierzona jest przez liczniki ciepła zamontowane w węźle lub rozdzielni cieplnej,
a)2. całkowity koszt zużycia energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania stanowi suma poniesionych kosztów stałych i zmiennych centralnego ogrzewania w budynku za okres rozliczeniowy, na którą składają się :

a)2.1. koszty stałe c.o. - koszty niezależne od wielkości zużycia ciepła w lokalach przeznaczone na pokrycie opłaty za zamówiona moc cieplną na potrzeby c.o. i opłaty przesyłowej stałej ,
a)2.2. koszty zmienne c.o. - koszty ustalane na podstawie wskazań podliczników bądź liczników c.o., stanowiące iloczyn tych wskazań i sumy ceny jednostkowej za zużytą energię cieplną i stawki przesyłowej, które ulegają rozdzieleniu na :

a)2.2.1. koszty zmienne niezależne c.o. - koszty ogrzewania nieopomiarowanymi grzejnikami w łazienkach oraz pomieszczeniach wspólnego użytkowania ( klatki schodowe, pralnie, suszarnie, wózkarnie), ustalane indywidualnie dla każdego budynku jako część kosztów zmiennych opisanych w pkt. a.2.2. proporcjonalnie do udziału mocy grzejników nieopomiarowanych 
w łącznej mocy obliczeniowej na potrzeby c.o. W przypadkach przeprowadzenia istotnych zmian technicznych w budynku wpływających na wyliczenie mocy zamówionej,  zmiana tego udziału może być wprowadzona w tym budynku po sporządzeniu aktualnego bilansu mocy na potrzeby c.o.
a)2.2.2. koszty zmienne zależne c.o. – koszty ogrzewania lokali opomiarowanymi grzejnikami c.o. wyliczane indywidualnie dla każdego budynku jako różnica kosztów zmiennych c.o. o których mowa w pkt. a 2.2. i kosztów zmiennych niezależnych o których mowa w ppkt. a)2.2.1.

b) zasada podziału kosztów zużycia ciepła na potrzeby c.o. :

b)1. Rozdziału kosztów stałych i kosztów zmiennych niezależnych centralnego ogrzewania dokonuje się proporcjonalnie do powierzchni użytkowych  lokali,
b)2. Rozdziału kosztów zmiennych zależnych centralnego ogrzewania dokonuje się proporcjonalnie do ilości jednostek rozliczeniowych ustalanych drogą odczytów,
b)3. Na pisemny wniosek złożony przez lokatorów reprezentujących nie mniej niż ¾ ogółu lokatorów budynku Spółdzielnia stosować będzie w tym budynku inny podział kosztów stałych i zmiennych, jednak udział kosztów stałych nie może być mniejszy od wskazanego w pkt. a 2.1.

8. Wprowadza się następujące zasady ustalania kosztów zużycia energii cieplnej dla podgrzania wody i ich podziału na poszczególne lokale :
a) Ustalanie kosztów zużycia energii cieplnej na potrzeby podgrzania wody:

a)1. Koszt podgrzania wody wylicza się jako całkowity koszt zużycia ciepła w budynku za okres rozliczeniowy pomniejszony o koszt centralnego ogrzewania o którym mowa w pkt. 7 a 2. Ustalony tak koszt ulega podziałowi na :

a)1.1. Koszty stałe c.w. – suma kosztów niezależnych od ilości zużycia ciepłej wody w lokalach, poniesionych na pokrycie opłaty za zamówioną moc cieplną na potrzeby c.w. i opłaty przesyłowej stałej ,
a)1.2. Koszty zmienne c.w. – ustalane na podstawie wskazań podliczników zużycia ciepła na potrzeby c.o. bądź liczników zużycia ciepła na potrzeby c.w. i stanowią iloczyn różnicy wskazań licznika głównego zużycia ciepła i podlicznika zużycia ciepła na potrzeby c.o. bądź iloczyn wskazań licznika zużycia ciepła na potrzeby c.w. oraz sumy ceny jednostkowej za użytą energię cieplną i stawki przesyłowej zmiennej.

b) Zasada podziału kosztów zużycia ciepła na potrzeby c.w. :

b)1.Podziału kosztów stałych c.w. o których mowa w pkt. a.1.1 dla poszczególnych lokali  dokonuje się proporcjonalnie do powierzchni użytkowych lokali,
b)2. Podziału kosztów zmiennych c.w. o których mowa w pkt. a.1.2. dla poszczególnych lokali  dokonuje się proporcjonalnie do ilości zużycia ciepłej wody ustalonej drogą odczytów podwodomierzy,

 

§ 4 Zasady rozliczeń kosztów centralnego ogrzewania z indywidualnymi odbiorcami w lokalach

1. Podstawą do rozliczenia kosztów ogrzewania budynków z opomiarowanym zużyciem ciepła jest :
a) m2 powierzchni grzewczej lokali – w odniesieniu do kosztów stałych zużycia ciepła;
b) jednostki rozliczeniowe – w odniesieniu do kosztów zmiennych zużycia ciepła ;
c) ilość zainstalowanych w lokalu grzejników – w odniesieniu do kosztów przeprowadzenia rozliczenia;
d) dla ustalenia  przyjętych do rozliczenia ilości jednostek rozliczeniowych dla budynku i poszczególnych lokali przyjmuje się sumę jednostek odczytowych z indywidualnym dla każdego odczytu uwzględnieniem parametrów grzejnika oraz zastosowaniem współczynników korekcyjnych, uwzględniających różnice w odniesieniu do strat ciepła wynikające z odmiennego usytuowania bądź przeznaczenia poszczególnych pomieszczeń w budynku wynikających z metodyki szczegółowej przyjętej przez firmę rozliczeniową i dokumentacji technicznej budynku;

2. Opłaty zaliczkowe na pokrycie kosztów ogrzewania lokali ustalane są na podstawie kosztów zużycia minionego okresu rozliczeniowego, prognozy zmiany cen energii cieplnej oraz przewidywanych zmian warunków atmosferycznych.

3. Koszty zużycia ciepła obciążające użytkownika lokalu wylicza się po zakończeniu okresu rozliczeniowego jako sumę :
a) wyliczonych dla budynku kosztów stałych c.o. podzielonych przez sumę powierzchni grzewczych wszystkich lokali w budynku i pomnożonych przez powierzchnię grzewczą danego lokalu ;
b) wyliczonych dla budynku kosztów zmiennych niezależnych c.o. podzielonych przez sumę powierzchni grzewczych wszystkich lokali w budynku i pomnożonych przez powierzchnię grzewczą danego lokalu ;
c) wyliczonych dla budynku kosztów zmiennych zależnych c.o. podzielonych przez sumę jednostek rozliczeniowych ustalonych w myśl pkt. 1 c  dla całego budynku i pomnożonych przez sumę jednostek rozliczeniowych ustalonych dla  lokalu ;
d) jeśli w budynku znajduje się lokal nieopomiarowany podlegające w myśl pkt. a,b i c rozliczeniu koszty zmniejsza się o wartość opłat ustalonych dla lokalu nieopomiarowanego.

4. Suma wpłaconych tytułem opłat zaliczkowych kwot stanowi zaliczkę podlegającą raz w roku rozliczeniu w oparciu o faktyczne koszty ustalone na podstawie odczytu rocznego w myśl 
pkt. 3.

5. Jeśli w ciągu okresu rozliczeniowego następują zmiany w warunkach dostawy ciepła mające wpływ na wysokość kosztów (np. podwyżka cen energii cieplnej, analiza porównawcza kosztów i zaliczek), Spółdzielnia może dokonać korekty wysokości opłat zaliczkowych na pokrycie kosztów ogrzewania lokali.

6. Zasady rozliczania zużycia ciepła przez grzejniki nieopomiarowane
a) Dla wszystkich mieszkań i lokali użytkowych w  budynku w okresie rozliczeniowym przyjmuje się jednakowe dla wszystkich lokali szacowane zużycie jednostek. Ustala się je jako najwyższy odczyt z wszystkich podzielników zainstalowanych w  budynku.
b) Szacowana ilość jednostek ustalona na podstawie lit. a) korygowana będzie współczynnikami korekcyjnymi lokalowym i grzejnikowym.
c) W przypadku braku grzejnika w łazience lub przedpokoju (dotyczy budynków w których takie grzejniki występują), pomieszczenie to nie będzie uwzględniane w rozliczeniu kosztów zmiennych. Pion świecowy (grzejnik świecowy) traktowany będzie jak grzejnik i po inwentaryzacji zostanie uwzględniony  w rozliczeniu.
d) Montaż lub wymiana istniejącego grzejnika, może nastąpić tylko w przypadku uzyskania pisemnej zgody spółdzielni, poza sezonem grzewczym.
e) W przypadku montażu lub wymiany grzejnika bez zgody spółdzielni, zerwania plomby bez powiadomienia spółdzielni, szacowana ilość jednostek ustalona na podstawie ust.1 i ust. 2 zostanie powiększona 1,5 raza.
f) W przypadku braku możliwości zinwentaryzowania grzejnika w łazience albo przedpokoju (brak dostępu, grzejnik zabudowany) bądź braku technicznych możliwości opomiarowania, moc grzejnika przyjmuje się na podstawie dokumentacji projektowej. Z chwilą dokonania inwentaryzacji w trakcie okresu rozliczeniowego i po jego zakończeniu, do rozliczenia zostanie przyjęta moc  grzejnika zgodnie z dokonaną inwentaryzacją.
g) W przypadku wymiany grzejnika z powodu jego awarii, w trakcie sezonu grzewczego, rozliczenie będzie dokonane w oparciu o ustalony dla zdemontowanego grzejnika współczynnik korekcyjny grzejnikowy   i współczynnik korekcyjny grzejnikowy  ustalony dla nowego grzejnika oraz szacowane zużycie jednostek w budynku, podzielone proporcjonalnie na okresy użytkowania powyższych grzejników.
h) Szacowana ilość jednostek obliczona w sposób, o którym mowa w ust. 1 i 2 będzie stanowiła podstawę ustalenia zaliczki na opłatę za c.o. na kolejny okres rozliczeniowy dla każdego grzejnika nieopomiarowanego.

 

§ 5 Zasady rozliczeń kosztów podgrzania wody, dostawy wody i odprowadzania ścieków bytowych z indywidualnymi odbiorcami w lokalach

1. Rozliczeń, o którym mowa w niniejszym paragrafie dokonuje się na podstawie odczytów stanu wodomierza głównego oraz stanów podwodomierzy wody zimnej i ciepłej zainstalowanych 
w lokalach oraz częściach wspólnych budynku. Lokale, które w trakcie montażu podwodomierzy z modułem radiowym są wyposażone w podwodomierze z ważną legalizacją mogą być rozliczane z tych przyrządów pomiarowych do końca ważności ich legalizacji.  
Po upływie okresu legalizacji powinny zostać zastąpione podwodomierzami z modułem radiowym. Dzierżawione podowodomierze z modułem radiowym stanowią własność firmy odczytowej.

2. Rozliczanie kosztów podgrzania wody, dostawy wody i odprowadzania ścieków bytowych nie zobowiązuje Spółdzielni do zawierania odrębnych umów rozliczeniowych z indywidualnymi odbiorcami w lokalach lub częściach wspólnych budynku.

3. Użytkownik lokalu pisemnie potwierdza montaż podwodomierzy, dokonanie odczytu wzrokowego oraz sprawdzenie stanu plomb założonych na podwodomierzach.

4. Użytkownicy lokali opomiarowanych wnoszą miesięczne opłaty zaliczkowe na pokrycie kosztów podgrzania wody, dostawy wody i odprowadzania ścieków bytowych, ustalone na podstawie zużycia wody w poprzednim okresie rozliczeniowym oraz z uwzględnieniem prognozowanego wzrostu cen dla przyszłego okresu rozliczeniowego, opłaty z tytułu obsługi 
( odczytu ) podwodomierzy,  a także opłatę wodomierzową - na pokrycie kosztów dzierżawy podwodomierzy z modułem radiowym ( w przypadku wyposażenia lokali w takie dzierżawione przyrządy pomiarowe). Użytkownicy lokali opomiarowanych wyposażonych w podwodomierze bez modułów radiowych wnoszą opłatę z tytułu przeprowadzenia corocznego odczytu kontrolnego wyliczoną jako iloczyn ilości podwodomierzy w lokalu i jednostkowego kosztu odczytu.

5. Jeśli w ciągu okresu rozliczeniowego następują zmiany w warunkach dostawy ciepła na podgrzanie wody, dostawy wody i odprowadzenia ścieków bytowych, mające wpływ na wysokość kosztów ( np. podwyżka cen energii cieplnej, dostawy wody i odprowadzenia ścieków bytowych, analiza porównawcza kosztów i zaliczek), Spółdzielnia może dokonać korekty opłat zaliczkowych na pokrycie kosztów.

6. Rozliczenia z tytułu zużycia wody i odprowadzania ścieków dokonywane są w okresach kwartalnych. Użytkownicy lokali niewyposażonych w podowodomierze z modułem radiowym zobowiązani są do dostarczania do Spółdzielni odczytów stanów liczydeł mechanicznych podwodomierzy na ostatni dzień okresu rozliczeniowego w terminie 5 dni od tego dnia. Niedostarczenie  odczytów w powyższym terminie skutkować będzie rozliczeniem lokalu mieszkalnego zgodnie z   § 5 pkt. 7.
Koszt zużycia wody i odprowadzania ścieków dla lokali położonych w budynkach w pełni opomiarowanych ustala się dla poszczególnych lokali jako iloczyn zużycia wody wynikającego z odczytów podwodomierzy wody zimnej i ciepłej oraz stawek wynikających z obowiązującej w Gminie Świebodzin taryfy i powiększa się o przypadającą na lokal proporcjonalnie część kosztów poniesionych na pokrycie różnic między wskazaniami wodomierza głównego a sumą zużycia wody wykazaną przez wskazania podwodomierzy w budynku, w proporcji  obliczanej do zużycia wody lub  pomniejsza  o przypadającą na lokal proporcjonalnie część nadwyżki przychodów uzyskanych  w wyniku różnic między sumą zużycia wody wykazaną przez wskazania podwodomierzy a  wskazaniami wodomierza głównego w budynku, w proporcji  obliczanej do zużycia wody.

7. Koszt zużycia wody i odprowadzenia ścieków w lokalach wyposażonych w podwodomierze 
w  budynkach częściowo nieopomiarowanych ustala się dla użytkowników lokali opomiarowanych jako iloczyn zużycia wody wynikającego z odczytów podwodomierzy wody zimnej i ciepłej oraz stawek wynikających z obowiązującej w Gminie Świebodzin taryfy.
Użytkownicy lokali nieopomiarowanych wnoszą za zużycie wody i odprowadzenie ścieków opłaty, które wylicza się poprzez przemnożenie ilości osób zamieszkałych w lokalu przez stawkę, wyliczaną dla tego celu jako iloczyn różnicy odczytów wodomierza głównego 
i sumy podwodomierzy lokali opomiarowanych podzielony przez łączną ilość osób zamieszkujących w budynku w lokalach nieopomiarowanych. Ilość osób zamieszkujących 
w lokalach nieopomiarowanych ustala się na podstawie meldunków bądź  rozpoznania dokonanego przez administratorów budynków. W lokalach nieopomiarowanych do których dostarczana jest ciepła woda przyjmuje się, że 65% ilości wody zużytej wyliczonej według powyższych zasad przypada na wodę podgrzaną.

8. Przypadający na użytkownika lokalu koszt podgrzania wody wylicza się poprzez podzielenie ustalonych w myśl § 3 pkt. 8 kosztów podgrzania wody w nieruchomości przez sumę wskazań podowodomierzy wody ciepłej w nieruchomości oraz zużycia opisanego 
w § 5 pkt. 7 zdanie ostatnie i pomnożenie jej przez sumę wskazań podwodomierzy w lokalu, 
a w lokalach nieopomiarowanych przez zużycie opisane w § 5 pkt. 7 zdanie ostatnie .

9. Podwodomierze zamontowane w indywidualnych lokalach oraz części wspólnej nieruchomości podlegają legalizacji.

10. Obowiązek wynikający z pkt. 9 polega na wymianie podwodomierzy na urządzenia posiadające ważną legalizację, na wszystkich ujęciach wody w lokalu. Koszty wymiany podowodmierzy pokrywa użytkownik lokalu ( korzystający z ujęcia opomiarowanego ). Wymiany podwodomierzy dokonuje się przed upływem daty ważności legalizacji. Wymienione podwodomierze podlegają oplombowaniu przez Spółdzielnię.

11. Niedopełnienie obowiązku lub uniemożliwienie przez użytkownika lokalu dokonania czynności wskazanych w ust. 10 skutkować będzie rozliczeniem lokalu tak, jak lokalu nieopomiarowanego.

 

§ 6 Odczyty podzielników i warunki rozliczenia ciepła i ciepłej wody

1. Odczyty podzielników dokonywane będą raz w roku w miesiącu odczytów. Reklamację dotyczącą odczytu należy zgłosić w terminie 7 dni od daty otrzymania rozliczenia. Koszty nieuzasadnionej reklamacji obciążają użytkownika.

2.W przypadku zamiany lub sprzedaży lokalu w trakcie trwania okresu rozliczeniowego wskazane jest przeprowadzenie w obecności zbywcy i nabywcy pośrednich odczytów 
( dotyczy kosztów ogrzewania i podgrzania wody), następca obowiązany jest wpłacać opłaty zaliczkowe w wysokości ustalonej dla poprzednika, w rozliczeniu natomiast obciążenia są rozdzielane między poprzednika i następcę z uwzględnieniem dokonanego odczytu pośredniego oraz wniesionych opłat zaliczkowych. W razie braku odczytów pośrednich wyliczona w zwykłym trybie niedopłata obciąża nabywcę, który także jest uprawniony do nadpłaty.

3. Rozliczenie zużycia energii cieplnej i wody dokonywane będzie w terminie 3 miesięcy po upływie okresu rozliczeniowego:
a) w przypadku wystąpienia niedopłaty użytkownik winien uregulować ją w całości, jednorazowo  w terminie 14 dni od daty otrzymania rozliczenia lub przy najbliższej opłacie czynszu ( przy zachowaniu terminu)
b) w przypadku wystąpienia nadpłaty użytkownik ma prawo uwzględnić ją przy regulowaniu bieżących należności lub zaproponować inną formę jej rozliczenia.
c) wszelkie reklamacje dotyczące rozliczenia winny być zgłoszone w formie pisemnej, w terminie 14 dni od daty doręczenia rozliczeń; po tym terminie reklamacje nie będą uwzględniane.
d) pierwsze indywidualne rozliczenie nastąpi po upływie pełnego okresu rozliczeniowego.

4. Rozliczenie kosztów ogrzewania w przypadku:
a) demontażu lub uszkodzenia urządzeń wskaźnikowych przez użytkownika, Spółdzielnia dokona rozliczenia za dany okres rozliczeniowy obciążając użytkownika tego lokalu w okresie rozliczeniowym , kosztami ogrzewania w wysokości nie wyższej niż iloczyn średniej wartości kosztów ogrzewania m2 powierzchni budynku wielolokalowego i powierzchni lokalu użytkowanego oraz odszkodowaniem wyliczonym jako różnica między kosztami obliczonymi z zastosowaniem  zasad określonych w § 4 pkt. 6  lit. b)  a kosztami ogrzewania w wysokości nie wyższej niż iloczyn średniej wartości kosztów ogrzewania m2 powierzchni budynku wielolokalowego i powierzchni lokalu użytkowanego;
b) uszkodzenia tylko jednego urządzenia

b)1. zgłoszonego przez użytkownika – rozliczenie zużycia ciepła dla danego pomieszczenia nastąpi wg średniego odczytu z całego budynku ;
b)2. ustalonego przez Spółdzielnię przy braku uprzedniego zgłoszenia - rozliczenie zużycia ciepła dla danego pomieszczenia nastąpi przy zastosowaniu zasad określonych w § 4 pkt. 6 lit. b)

c) stwierdzenia śladów manipulacji przy urządzeniach wskaźnikowych – osoba odczytująca odstępuje od odczytów, dokonując stosownego zapisu na karcie odczytowej i zawiadamia jednocześnie Spółdzielnię o powyższym fakcie; lokal zostanie wówczas rozliczony wg. zasad określonych w § 6 pkt. 4 lit. a) ;

5. [skreślono]

6. Dla indywidualnych odbiorców, którzy nie wyrażą zgody na zastosowanie systemu rozliczeniowego opisanego w niniejszym regulaminie , stosuje się zasady wskazane w § 4 ust. 6 lit. f).

7. Wymiana uszkodzonych podzielników kosztów może być dokonywana wyłącznie w okresie odczytów. Po upływie 2 tygodni od dokonanego w lokalu odczytu wymiana jest niedopuszczalna, a pomieszczenia z uszkodzonymi podzielnikami zostaną rozliczone 
wg. pkt. 6.

8. Wszelkie zmiany w instalacji centralnego ogrzewania mogą być dokonywane tylko za zgodą Spółdzielni i winny być zakończone przed rozpoczęciem sezonu grzewczego 
celem uzupełnienia danych dla firmy rozliczeniowej.

 

§ 7 Bonifikaty

1. Niedogrzanie lokalu lub brak ciepłej wody występujący w okresie jej dostawy użytkownik winien zgłosić niezwłocznie w dniu, kiedy to stwierdził. Spółdzielnia ma obowiązek zgłoszenie sprawdzić i zweryfikować.

2. Sprawdzenie wino odbyć się w obecności użytkownika,  któremu przedstawia się do podpisania protokół. Odmowa podpisania protokołu przez użytkownika nie niweczy ważności dokonanego sprawdzenia i jego wyniki traktowane są jako wiążące. W ciągu 24 godzin od dokonania sprawdzenia użytkownik może złożyć w Spółdzielni żądanie komisyjnego sprawdzenia.

3. Niedokonanie przez Spółdzielnię sprawdzenia traktuje się jako równoznaczne z uznaniem zgłoszenia za uzasadnione.

4. W oparciu o protokoły o których mowa w pkt. 1 Spółdzielnia zgłasza żądania bonifikat u odpowiedniego dostawcy mediów, otrzymane bonifikaty zwraca użytkownikowi niezwłocznie w formie przypisu na konto rozliczeniowe.

5. Spółdzielnia nie wypłaca bonifikat w przypadku, jeśli reklamacji nie uzna dostawca mediów, o otrzymanej odmowie winna powiadomić reklamującego użytkownika lokalu na piśmie.

 

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin stanowi podstawę prawną dla rozliczeń kosztów dostawy energii cieplnej, wody i odprowadzenia ścieków w lokalach mieszkalnych, użytkowych i części wspólnej budynków objętych opomiarowaniem instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej i zimnej wody przez Spółdzielnię .

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.12.2015 r.

Tekst ujednolicony uwzględnia zmiany wprowadzone :

1. Aneksem nr 1 wprowadzonym uchwałą RN nr 10/2006 z 18.09.2006 ;
2. Aneksem nr 2 wprowadzonym uchwałą RN nr 384/2008 z 8.09.2008 ;
3. Aneksem nr 3 wprowadzonym uchwałą RN nr 35/2011 z 27.04.2011 ;
4. Aneksem nr 4 wprowadzonym uchwałą RN nr  12/2012 z 23.04.2012 ;
5. Aneksem nr 5 wprowadzonym uchwałą RN nr  19/2015 z 15.12.2015 ;
6. Aneksem nr 6 wprowadzonym uchwałą RN nr  16/2016 z 06.12.2016 ;
7. Aneksem nr 7 wprowadzonym uchwałą RN nr  22/2017 z 13.11.2017 ;
8. Aneksem nr 8 wprowadzonym uchwałą RN nr    1/2018 z 08.01.2018 ;
9. Aneksem nr 9 wprowadzonym uchwałą RN nr  10/2018 z 19.11.2018 ;

 

 

Poniżej umożliwiamy pobranie treści Regulaminu w pliku PDF:

Initiates file downloadRegulamin ustalania opłat ŚSM


Uwagi:
Aby zapisać dokument należy kliknąć prawym klawiszem myszy na nazwę dokumentu i wybrać opcję "Zapisz element docelowy jako..."
Do otwarcia plików potrzebny jest program Acrobat Reader do pobrania tutaj.