Co się dzieje w Klubie Betonik?

Musisz zainstalować rozszerzenie Flash aby oglądnąć film

Co się dzieje w Klubie Betonik,
zapraszamy do obejrzenia prezentacji.
Drukuj

R E G U L A M I N
porządku domowego oraz zasad współżycia mieszkańców w zasobach
Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej


§ 1.  PRZEPISY OGÓLNE

 Postanowienia regulaminu mają na celu ochronę mienia Spółdzielni, zapewnienie czystości, ładu i porządku w budynkach i ich otoczeniu, podnoszenie estetyki osiedla oraz zapewnienie warunków zgodnego współżycia mieszkańców. Przepisy regulaminu określają obowiązki służb etatowych Spółdzielni, użytkowników lokali oraz wszystkich mieszkańców osiedla
w zakresie:

  • ochrony budynków i lokali,
  • bezpieczeństwa pożarowego,
  • korzystania z pomieszczeń ogólnego użytku,
  • utrzymania czystości i porządku,
  • utrzymania spokoju i dobrych stosunków sąsiedzkich,
  • instalowania anten zewnętrznych,
  • parkowania pojazdów,
  • podstawowych form kontaktów, informacji i zgłoszeń między Spółdzielnią a użytkownikami lokali.

Użytkownicy lokali odpowiedzialni są w zakresie postanowień niniejszego regulaminu
za wszystkie osoby wspólnie z nim użytkujące lokal, stale lub czasowo, a nawet chwilowo
w nim przebywające.

§ 2. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW LOKALI MIESZKALNYCH  ORAZ  LOKALI  O  INNYM  PRZEZNACZENIU

1. Obowiązkiem każdego użytkownika lokalu jest natychmiastowe zgłaszanie w Administracji Osiedla zauważonych awarii oraz uszkodzeń instalacji i urządzeń znajdujących się w budynku lub jego otoczeniu (np. pęknięcia i zatory rur, zacieki na sufitach itp.) bez względu na przyczynę ich powstania oraz na to, kogo koszt naprawy będzie obciążał.

2. Wchodzenie na dachy budynków bez zgody Administracji Osiedla jest surowo zabronione.

3. Zakładanie anten radiowych i telewizyjnych, anten CB, krótkofalowych i innych instalacji (internetowych) jest dozwolone przez osoby do tego uprawnione,
po uprzednim uzyskaniu zgody Zarządu Spółdzielni..

4. W przypadku stwierdzenia ulatniania się gazu należy natychmiast zamknąć kurki przy gazomierzu, po czym zawiadomić Administrację Osiedla i Pogotowie Gazowe.

5. Celem zapobieżenia marnotrawstwu energii elektrycznej nie należy pozostawiać
w piwnicach, na korytarzach piwnicznych, pralniach, suszarniach, wózkowniach zapalonych świateł.

6. Zabrania się blokowania wyłączników oświetleniowych klatek schodowych materiałami powodującymi awarie automatów oraz straty energii elektrycznej.

§ 3. UTRZYMYWANIE CZYSTOŚCI, PORZĄDKU, HIGIENY I ESTETYKI W BUDYNKACH ORAZ ICH OTOCZENIA

1. Do obowiązków służb etatowych Spółdzielni należy utrzymywanie obiektów budowlanych w należytym stanie technicznym i estetycznym (art. 61 ust. 2 Ustawy z dnia 7.07.1994r. - Prawo budowlane).

2. Do obowiązków mieszkańców należy utrzymywanie mieszkania w należytym stanie czystości i higieny.

3. Wszyscy mieszkańcy powinni przestrzegać czystości w pomieszczeniach przeznaczonych do wspólnego korzystania w budynku oraz na zewnątrz budynku.

4. W przypadku samosprzątania w budynku wszyscy mieszkańcy zobowiązani są do utrzymywania czystości na klatkach schodowych poprzez solidarne zamiatanie        i zmywanie  schodów, podestów tj. kondygnacji, na której usytuowane jest mieszkanie - zgodnie z harmonogramem.

5. Zabrania się wyrzucania przez okna i drzwi balkonowe jakichkolwiek śmieci, odpadów, niedopałków itp.

6. Zabrania się wystawiania worków ze śmieciami na korytarzach, klatkach schodowych i w piwnicach.

7. Zabrania się wrzucania do muszli ustępowych śmieci, waty, kości, szmat, zapałek itp.

8. Śmieci i odpadki należy wynosić do kontenerów na śmieci przynależnych do danej nieruchomości. W przypadku zanieczyszczenia pomieszczeń ogólnego użytku lub terenu zewnętrznego lokator zobowiązany jest niezwłocznie uprzątnąć miejsce zanieczyszczone.

9. Gruz budowlany oraz ramy okienne użytkownik lokalu ma obowiązek wywiezienia na własny koszt i we własnym zakresie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

10. Przedmioty wielkogabarytowe będą usuwane z terenu posesji w terminach podanych przez Administrację Osiedla.

11. Zabrania się trzepania wycieraczek i worków od odkurzaczy w pomieszczeniach przeznaczonych do wspólnego korzystania w budynku.

12. Użytkownicy lokali przeprowadzający remonty lokali, zobowiązani są do systematycznego sprzątania zanieczyszczeń w pomieszczeniach przeznaczonych do wspólnego korzystania w budynku oraz terenów zewnętrznych spowodowanych prowadzonymi remontami do czasu ich zakończenia.

13. Trzepanie dywanów, chodników itp. może odbywać się wyłącznie w miejscach na ten cel wyznaczonych w godz. 8.00 - 20.00. Zabrania się trzepania i czyszczenia dywanów, pościeli itp. na balkonach, loggiach, klatkach schodowych i z okien.

14. Opiekę nad trawnikami, krzewami i drzewami sprawują służby etatowe Spółdzielni.

15. Wszyscy mieszkańcy osiedla mają obowiązek poszanowania terenów rekreacyjnych i zielonych, a także reagowania na akty wandalizmu.

16. Podlewanie kwiatów na balkonach powinno odbywać się z umiarem, tak, aby woda nie niszczyła elewacji, położonych niżej okien, balkonów i mienia sąsiadów.

17. Na balkonach i loggiach zabrania się przechowywania przedmiotów oszpecających wygląd domu.

18. Wszelkie nasadzenia drzew i krzewów w obrębie budynku bez zgody Zarządu Spółdzielni  jest zabronione.

§ 4.  PRANIE I SUSZENIE

1. Z pralek domowych należy korzystać w sposób nie zakłócający spokoju sąsiadów.

2. Z pralni znajdującej się w budynku może korzystać każdy mieszkaniec budynku.

3. Po zakończeniu korzystania z pralni i suszarni pomieszczenia te należy uprzątnąć.

4. Z pralni i suszarni nie wolno korzystać w celach zarobkowych.

5. Za korzystanie w pralni z wody  i energii elektrycznej użytkownik wnosi opłatę  - zgodnie z obowiązującymi w Spółdzielni ustaleniami. W przypadku opomiarowania mediów - opłatę wg wskazań urządzeń  pomiarowych.

6. Suszenie prania powinno odbywać się w specjalnie na ten cel przeznaczonych pomieszczeniach.

7. Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności za mienie użytkowników pozostawione w pralni bądź suszarni.

§ 5  BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE

1. W razie wybuch pożaru, bez względu na jego rozmiar, należy natychmiast zawiadomić Straż Pożarną, Komisariat Policji, osobę z telefonu Alarmowego 112     i Administrację Osiedla.

2. Dla zabezpieczenia swobodnego poruszania się w pomieszczeniach budynku przeznaczonych do wspólnego korzystania, zabrania się zastawiania ich meblami, wózkami, rowerami, motocyklami itp. ze względu m.in. na bezpieczeństwo przeciwpożarowe.

3. Zabrania się przechowywania w pomieszczeniach budynku przeznaczonych do wspólnego korzystania materiałów łatwopalnych.

4. Palenie papierosów i używanie otwartego ognia na klatkach schodowych, piwnicach, balkonach i pomieszczeniach wspólnego użytku jest zabronione.

§ 6. PODSTAWOWE NORMY WSPÓŁŻYCIA MIESZKAŃCÓW

1. Warunkiem zgodnego współżycia wszystkich mieszkańców osiedla (domu) jest wzajemna pomoc, poszanowanie mienia i spokoju.

2. Dzieci powinny się bawić w miejscach na ten cel przeznaczonych. Należy przestrzegać, aby dzieci nie bawiły się obok śmietników, na klatkach schodowych, korytarzach i piwnicach. Za zachowanie się dzieci takie jak: brudzenie ścian, hałasowanie, niszczenie urządzeń i instalacji w budynkach oraz niszczenie zieleni - odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie.

3. Na terenie osiedla (domu) w godz. 22.00 – 6.00 obowiązuje cisza nocna.

4. W dni świąteczne obowiązuje całkowity zakaz wykonywania głośnych prac przez całą dobę.

§ 7. OBOWIĄZKI  WŁAŚCICIELI  ZWIERZĄT

1. Użytkownicy posiadający zwierzęta (psy, koty i inne) powinni zapewnić im odpowiednią opiekę, przestrzegać wymogów sanitarno - porządkowych oraz usuwać zanieczyszczenia spowodowane przez nie w pomieszczeniach przeznaczonych do wspólnego korzystania mieszkańców, jak również naprawiać szkody wyrządzone przez zwierzęta w budynkach oraz na terenie osiedla.

2. Psy należy wyprowadzać na smyczy i w kagańcu. Ze względu na bezpieczeństwo osób oraz możliwość wyrządzenia szkód spuszczanie zwierząt ze smyczy na terenach osiedli jest zabronione.

3. Wyprowadzanie zwierząt  na place zabaw i do piaskownic, dokarmianie kotów i innych zwierząt w częściach wspólnych budynku oraz w obrębie budynku jest zabronione.

4. W budynkach mieszkalnych i na terenach zewnętrznych osiedla hodowla wszelkich zwierząt i ptactwa jest zabroniona.

5. Zamykanie i pozostawianie psów na balkonach i loggiach jest zabronione.

6. Karmienie ptaków na balkonach i parapetach okiennych jest zabronione.

§ 8. PARKOWANIE POJAZDÓW

1. Parkowanie wszelkich pojazdów reguluje ustawa - prawo o ruchu drogowym. Na terenach Spółdzielni dopuszcza się parkowanie w miejscach wyznaczonych.

2. Parkowanie pojazdów na terenach zielonych, chodnikach i placach zabaw jest zabronione.

3. Zgodnie z przepisami o ochronie środowiska zabrania się dokonywania napraw pojazdów, malowania karoserii, a także mycia pojazdów poza miejscami do tego wyznaczonymi.

4. Pozostawianie wyeksploatowanych pojazdów na terenie osiedla jest zabronione.

5. Zabrania się ustawiania przyczep campingowych na parkingach.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administracje Osiedli zobowiązane są do informowania mieszkańców o bieżących wydarzeniach w formie komunikatów wywieszonych na tablicach ogłoszeń znajdujących się w budynkach.

2. W sytuacji złośliwego i uporczywego przekraczania postanowień niniejszego regulaminu Zarząd Spółdzielni może kierować do właściwych organów wnioski o ukaranie łącznie z wnioskiem do Rady Nadzorczej o wykluczenie z członka  Spółdzielni.

Regulamin niniejszy został zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 17/2013 z dnia 23.09.2013r. i obowiązuje od dnia 01.10.2013r.

Tracą moc „Regulamin samosprzątania obowiązujący w Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzinie” zatwierdzony przez Radę Nadzorczą  w dniu 01.07.1985 r oraz „Regulamin porządku domowego” zatwierdzony przez Zarząd ŚSM w Świebodzinie w dniu 30.12.1999r  ( protokół nr 46/99).