Co się dzieje w Klubie Betonik?

Musisz zainstalować rozszerzenie Flash aby oglądnąć film

Co się dzieje w Klubie Betonik,
zapraszamy do obejrzenia prezentacji.
Drukuj

Regulamin
Zasady rozliczeń kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali.

Tekst ujednolicony z dn. 13.09.2021

Na podstawie § 43 ust.1 litera r Statutu uchwala się co następuje :


§1
Postanowienia wstępne


1. Celem  regulaminu  jest  zapewnienie  jednolitych  zasad  postępowania  przy  ustalaniu  opłat dla  pokrycia  kosztów  gospodarki  zasobami  mieszkaniowymi  oraz  przy  dokonywaniu  rozliczeń kosztów  dostawy  energii  cieplnej  na potrzeby  ogrzewania  budynków  i  podgrzania  wody oraz rozliczeń kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków bytowych.

2. Regulamin     ma     zastosowanie     do     rozliczeń     kosztów     dla     lokali     mieszkalnych     i     użytkowych znajdujących się w zasobach bądź pozostających w zarządzie Spółdzielni.

3. Podstawa prawna:

a) Statut Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej regulujący kwestie opłat w § 96
b) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10.04.1997r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 );
c) Polska Norma PN-EN 834 marzec 1999 podzielniki kosztów ogrzewania do rejestrowania zużycia ciepła przez grzejniki,
d) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.12.2007 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli ( Dz.U. 2008 Nr 3 poz. 13 z późn. zm.)
e) Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzenie ścieków z dnia 7.06.2001r. (tekst jednolity Dz.U. 2015 r. poz. 139 )
f) ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2012 poz. 145 z późn. zm.)
g) ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. 2003 r. Nr 119 poz. 1116 z późn. zm.)
h) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej,
i) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1422).

 

§2
Postanowienia ogólne


1. Ilekroć w regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o:

a) „lokalu mieszkalnym” - rozumie się przez to każdy lokal mieszkalny, dla którego
ustanowione  zostało  spółdzielcze  lokatorskie  prawo  do  lokalu,  spółdzielcze  własnościowe prawo  do  lokalu  a  także  lokale,  co  do  których  przysługuje  prawo  odrębnej  własności lokalu.  Pojęciem  tym  obejmuje  się  również  lokale  zajmowane  bez  tytułu  prawnego  po wygaśnięciu ustanowionych dla nich praw oraz lokale wynajmowane.
b) „lokalu użytkowym” - rozumie się przez to każdy lokal użytkowy, do którego przysługuje spółdzielcze    własnościowe    prawo    do    lokal    lub    do    których    przysługuje    prawo    odrębnej własności     lokalu.     Pojęciem     tym     obejmuje     się     również     lokale     zajmowane     bez     tytułu prawnego oraz lokale wynajmowane.;
c) „lokalu” - rozumie się przez to lokal mieszkalny, użytkowy lub stanowiący pożytek w części wspólnej budynku,
d) „powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego” - oznacza to powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu ( pokoje, kuchnie, łazienki, ubikacje, przedpokoje  itp.)  bez  względu  na  ich  przeznaczenie  i  sposób  użytkowania,  których wysokość  jest  nie  mniejsza  niż  220  cm  ,  w  tym  także  powierzchnię  zajętą  przez  meble wbudowane  bądź  obudowane  -  z  wyłączeniem  balkonów,  loggi,  antresol,  pralni,  suszami, strychów,  piwnic  oraz  tej  części  powierzchni  w  pomieszczeniach  o  sufitach nie  równoległych  do  podłogi  (  np.  w  mansardach)  których  wysokość  jest  mniejsza niż  140  cm.  Jeśli  wysokość  pomieszczenia  lub  jego  części  mieści  się pomiędzy  140  a  220  cm  do  powierzchni  użytkowej  zalicza  się  50  %  powierzchni  tego pomieszczenia  lub  jego  części.  W  lokalach  wielokondygnacyjnych  powierzchnię  rzutu poziomego  schodów  łączących  pomieszczenia  wewnątrz  lokalu  przyjmuje  się  także  do powierzchni użytkowej w 50%.
e) „powierzchni użytkowej lokalu użytkowego” - oznacza to powierzchnię wszystkich
pomieszczeń  znajdujących  się  w  lokalu  oraz  pomieszczeń  przynależnych  (kuchnie, przedpokoje,  korytarze,  łazienki,  ubikacje,  spiżarnie,  zamknięte  pomieszczenia  składowe, garaże,  komórki,  piwnice  itp.)  bez  względu  na  ich  przeznaczenie  i  sposób  użytkowania, których  wysokość  jest  nie  mniejsza  niż  220  cm,  w  tym  także  powierzchnię  zajętą  przez meble  wbudowane  bądź  obudowane  -  z  wyłączeniem  strychów,  antresol,  balkonów,  loggi oraz  tej  części  powierzchni  w  pomieszczeniach  o  sufitach  nie  równoległych  do  podłogi (  np.  w  mansardach)  których  wysokość  jest  mniejsza  niż  140  cm.  Jeśli  wysokość pomieszczenia  lub  jego  części  mieści  się  pomiędzy  140  a  220  cm  do  powierzchni użytkowej  zalicza  się  50  %  powierzchni  tego  pomieszczenia  lub  jego  części.  W  lokalach wielokondygnacyjnych  powierzchnię  rzutu  poziomego  schodów  łączących  pomieszczenia wewnątrz  lokalu  przyjmuje  się  także  do  powierzchni  użytkowej  w  50%.  Powierzchnia lokalu  zajęta  przez  urządzenia  techniczne  związane  z  funkcją  danego  lokalu  nie  podlega wyłączeniu.
f) „powierzchni grzewczej lokalu” - rozumie się sumę powierzchni użytkowych wszystkich pomieszczeń wchodzących w skład lokalu ;
g) „osobie zamieszkałej” - uważa się za taką każdą osobę zameldowaną w lokalu na pobyt stały  bądź  czasowy  a  także  osobę  faktycznie  stale  przebywającą  w  lokalu  bez  dochowania obowiązku  meldunkowego.  Na  udokumentowany  wniosek  lokatora  Spółdzielnia  może podjąć  decyzję  o  nie  uwzględnianiu  w  ilości  osób  zamieszkałych  osób,  które  w  związku  z pracą,  służbą  wojskową  bądź  nauką  czasowo  opuściły  lokal  na  okres  dłuższy  niż  trzy miesiące ;
h) "użytkowniku lokalu”, „użytkowniku” - obejmuje się tymi określeniami członków Spółdzielni,  którym  przypadają  spółdzielcze  prawa  do  lokali,  osoby  nie  będące  członkiem którym  przypadają  spółdzielcze  prawa  do  lokali,  właścicieli  lokali  wyodrębnionych niezależnie  od  tego,  czy  są  oni  członkami  Spółdzielni,  najemców  lokali  oraz  osoby zajmujące lokale bez tytułu prawnego.
i) „opomiarowaniu” - rozumie się przez to dostarczanie i montaż urządzeń służących
do  rozliczenia  kosztów  ogrzewania,  podgrzania  wody  oraz  dostawy  wody  i  odprowadzania ścieków bytowych w roku rozliczeniowym,
j) „rok rozliczeniowy” - rozumie się przez to okres 12 miesięcy, zarówno dla centralnego ogrzewania (c.o.), ciepłej wody (c.w.) i zimnej wody (z.w.),
k) „Spółdzielni” - rozumie się przez to Zarząd Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ;
l) „firmie rozliczeniowej” - rozumie się przez to podmiot, któremu Spółdzielnia zleciła dokonywanie odczytów i rozliczeń,
m) „jednostce odczytowej” - rozumie się jednostkę użytkową na podzielniku elektronicznym ;
n) „wodomierzu głównym” - przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący
się na każdym przyłączu wodociągowym,
o) „podwodomierzu” - rozumie się przez to wodomierz zainstalowany w lokalu lub poza lokalem a nie będący wodomierzem głównym,
p) „urządzeniu pomiarowym” - rozumie się przez to: podwodomierz,
q) „ściekach bytowych” - ścieki z budynków przeznaczonych na pobyt ludzi, osiedli mieszkaniowych   i   terenów   usługowych,   powstające   w   szczególności   w   wyniku   ludzkiego metabolizmu oraz funkcjonowania gospodarstw domowych ;
r) „punkt odbiorczy” - zainstalowane w lokalu gniazdo rtv oraz zainstalowane w lokalu urządzenia obsługi domofonu;
s) „urządzeniu regulacyjnym” - rozumie się przez to zawór z głowicą termostatyczną;
t) urządzeniu wskaźnikowym” - rozumie się przez to podzielnik kosztów.

2.  Użytkownicy  lokali  wnoszą  do  Spółdzielni  opłaty  w  wysokościach  ustalonych  zgodnie  z  tym regulaminem.  Wraz  z  opłatami  członkowie  Spółdzielni,  których  obciąża  obowiązek  spłaty kredytu  wnoszą  w  myśl  odrębnych  regulujących  to  przepisów  przypadające  do  spłaty  raty kredytu  wraz  z  przypadającymi  od  nich  odsetkami.  Opłaty  winny  być  uiszczane  co  miesiąc  w terminie  do  ostatniego  dnia  każdego  miesiąca,  za  opóźnienie  w  uiszczeniu  opłaty  Spółdzielnia uprawniona jest do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie.

3.  Opłaty  za  używanie  lokali  uchwala  Zarząd  Spółdzielni  zgodnie  z  zastrzeżeniami  §  96  Statutu  w wysokości  zapewniającej  pokrycie  kosztów  ponoszonych  na  utrzymanie  zasobów mieszkaniowych.  Wysokość  tych  opłat  ustala  się  w  oparciu  o  analizę  poniesionych  w  okresie poprzednim  wydatków  na  :  zakup  materiałów  i  przedmiotów  nietrwałych,  kosztów  amortyzacji środków  trwałych,  kosztów  energii  elektrycznej,  podatków  od  nieruchomości,  opłat  za  tereny, innych  podatków  i  ciężarów  publicznoprawnych,  działalność  kulturalną,  ubezpieczenia, kosztów  wynagrodzeń  i  narzuty  od  nich,  kosztów  zakupu  usług  obcych  i  innych  wyżej  nie sklasyfikowanych  wydatków  -  z  uwzględnieniem  przewidywanego  wzrostu  wymienionych czynników  kosztowych.  Jednostką  rozliczenia  opłaty  eksploatacyjnej  jest  lm2  powierzchni
użytkowej  lokalu.  W  budynkach  których  to  dotyczy  pobierane  są  nadto  od  każdego zainstalowanego  punktu  odbiorczego  opłaty  na  pokrycie  kosztów  zapewnienia  odbioru  pakietu podstawowego  rtv  ,kosztów  utrzymania  i  napraw  domofonów,  opłat  za  gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz dzierżawę kontenerów.

3a) Użytkownicy  lokali,  w  których  zainstalowane  są  gazowe  przepływowe  podgrzewacze  wody, ponoszą koszty związane z obowiązkowym ich przeglądem.

4. Wysokość  podlegających  rozliczeniu  kosztów  ogrzewania  i  podgrzania  wody  oraz  kosztów dostawy  wody  i  odprowadzania  ścieków  bytowych  do  budynku  określa  się  wyłącznie  na podstawie  faktur  VAT  wystawionych  przez  dostawców  mediów  z  uwzględnieniem  kosztów poniesionych na rzecz firmy rozliczeniowej.

5.  Koszty  ogrzewania  lokali,  dostawy  wody  i  odprowadzania  ścieków  bytowych  oraz  koszty dokonywania  tych  rozliczeń  rozliczane  są  odrębnie  dla  każdego  budynku  a  użytkownicy  lokali w  lokalach  znajdujących  się  w  danym  budynku  zobowiązani  są  do  ich  pokrycia  w  częściach przypadających na ich lokale.

6.  Koszty  podgrzania  wody  rozliczane  są  w  odniesieniu  do  nieruchomości  w  których  woda  jest podgrzewana  a  użytkownicy  lokali  w  lokalach  znajdujących  się  w  danym  budynku  zobowiązani są do ich pokrycia w częściach przypadających na ich lokale.

7.  Spółdzielnia  ustala  i  pobiera  na  poczet  kosztów  o  których  mowa  w  pkt.  5  i  6  opłaty  zaliczkowe, opłaty  te  pobierane  są  przez  3  (  dla  rozliczeń  wody  i  ścieków  )  bądź  12  (  dla  rozliczeń  kosztów ogrzewania  )  miesięcy  okresu  zaliczkowego.  Po  zakończeniu  okresu  rozliczeniowego  następuje rozliczenie  kosztów  i  zaliczek,  niedopłata  podlega  wyrównaniu  w  terminie  3  miesięcy  od zmiany  prognozy  zaliczki  na  media,  nadwyżka  podlega  zaliczeniu  na  poczet  przyszłych  opłat. Na  pisemny  wniosek  użytkownika  lokalu  nadwyżka  będzie  przelana  na  wskazany  rachunek bankowy  w  terminie  7  dni  od  daty  złożenia  wniosku,  jeżeli  w  dacie  wniosku  nie  zalega  on  z opłatami.

8. Opłatę  miesięczną  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  ustala  się  jako  iloczyn  liczby mieszkańców  zamieszkujących  lokal  mieszkalny  i  odpowiedniej  stawki  opłaty  obowiązującej na terenie Gminy Świebodzin.

9. O obowiązującej wysokości opłat eksploatacyjnych Spółdzielnia winna powiadomić użytkowników lokali co najmniej na 3 miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego. Zmiana  wysokości  opłat  wymaga  uzasadnienia  na  piśmie.  W  przypadku  zmiany  wysokości opłat  na  pokrycie  kosztów  niezależnych  od  spółdzielni,  w  szczególności  energii  cieplnej,  wody, odbioru  ścieków,  oraz  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  spółdzielnia  jest obowiązana  zawiadomić  użytkowników  lokali  co  najmniej  na  14  dni  przed  upływem  terminu do wnoszenia opłat, ale nie później niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin.

10. O wysokości obowiązujących na kolejne okresy zaliczek Spółdzielnia winna     powiadomić użytkowników lokali w pierwszym miesiącu od którego obowiązują.

11. Wysokość  opłaty  eksploatacyjnej  dla  lokalu  użytkowego  może  być  odpowiednio  obniżona,  jeśli członek  mający  prawo  do  lokalu  zawrze  z  Spółdzielnią  umowę,  w  której  przyjmie  na  siebie szersze  niż  wynikające  z  Statutu  i  regulaminów  obowiązki  w  zakresie  remontów  i  utrzymania lokalu.

12. W przypadku  gdy  użytkownik  lokalu  wykorzystuje  lokal  bądź  jego  część  na  wykonywanie zawodu  (świadczenie  usług,  inna  działalność  gospodarcza)  i  w  związku  z  tym  wystąpią zwiększone  koszty  eksploatacji  tego  lokalu  (w  tym  budynku)  -  zobowiązany  jest  do  pokrycia tego zwiększenia.

13.  W  okresach  planowych  jak  i  doraźnych  przerw  w  dostawach  ciepła  dla  podgrzania  wody  dla uniknięcia  zawyżenia  kosztów  podgrzania  wody  użytkownik  lokalu  winien  w  okresach  tych pobierać wodę wyłącznie z kranów wody zimnej.

 

§3
Postanowienia szczegółowe

1. Obowiązkiem  użytkownika  lokalu  jest  udostępnienie  pomieszczeń  w  celu  zamontowania urządzeń,  dokonywania  odczytów  podzielników  kosztów  ogrzewania,  podwodomierzy oraz  naprawy,  wymiany  lub  ich  kontroli.  Osoba  dokonująca  odczytów  oraz  czynności serwisowych  i  kontrolnych  powinna  wylegitymować  się  dokumentem  upoważniającym  do prowadzenia ww. czynności, wydanym przez Spółdzielnię.

2. W  razie  stwierdzenia  uszkodzenia  bądź  niesprawności  urządzeń  pomiarowych  osoba dokonująca  odczytu  oraz  czynności  serwisowych  sporządza  notatkę,  pozostawiając  jej  kopię użytkownikowi  lokalu  .  Na  żądanie  użytkownika  lokalu  złożone  w  ciągu  trzech  dni  od sporządzenia  notatki  dokonuje  się  komisyjnej  kontroli  wadliwego  urządzenia.  Notatka  taka bądź  protokół  komisyjnej  kontroli  stanowią  podstawę  do  wdrożenia  rozliczeń  przewidzianych w  §  4  pkt.  6  lit.  b)  Regulaminu  lub  rozliczenia  w  myśl  §  5  pkt.  7  z  zastosowaniem współczynnika 1,30.

3.  Jeśli  użytkownik  lokalu  uniemożliwia  przeprowadzenie  odczytu  lub  kontroli  -  osoba dokonująca  odczytu  lub  kontroli  sporządza  notatkę,  doręczając  jej  kopię  użytkownikowi  lokalu bądź  pozostawiając  ją  w  drzwiach  wejściowych  do  lokalu  (  skrzynce  pocztowej).  Notatka  taka stanowi  podstawę  do  wdrożenia  rozliczeń  przewidzianych  w  §  4  pkt.  6  lit.  b)  Regulaminu  lub rozliczenia w myśl § 5 pkt. 7 z zastosowaniem współczynnika 1,30.

4.  W  przypadku  nieobecności  użytkownika  lokalu  w  czasie  czynności  odczytowych  pozostawia się  w  drzwiach  lokalu  zawiadomienie  z  pouczeniem  o  możliwości  uzgodnienie  dodatkowego terminu  odczytu.  W  razie  nieuzgodnienia  takiego  terminu  bądź  jego  niedotrzymania -  począwszy  od  nowego  okresu  rozliczeniowego  wdrażane  są  dla  tego  lokalu  rozliczenia przewidziane  w  §  4  pkt.  6  lit.  b)  Regulaminu  lub  rozliczenia  w  myśl  §  5  pkt.  7 z zastosowaniem współczynnika 1,30.

5.  Użytkownik  lokalu  obowiązany  jest  do  ochrony  urządzeń  regulacyjnych,  pomiarowych, wskaźnikowych  przed  ich  zniszczeniem.  W  razie  stwierdzenia  uszkodzenia  lub  niewłaściwego działania,  jest  obowiązany  do  niezwłocznego  zgłoszenia  powyższych  faktów  w  odpowiedniej Administracji  Spółdzielni.  W  przypadku  uszkodzenia  przez  użytkownika  urządzeń regulacyjnych,  pomiarowych,  wskaźnikowych  bądź  plomb  zabezpieczających  te  urządzenia wszelkie  koszty  związane  z  usunięciem  usterek  bądź  ponownym  oplombowaniem  urządzeń ponosi użytkownik.

6.  Ustala  się  wspólne  dla  budynku  terminy  odczytów  wskazań  podwodomierzy  bądź  odczyty podzielników  kosztów.  O  pierwszym  terminie  zaplanowanych  odczytów  użytkownicy  będą powiadamiani  z  7-dniowym  wyprzedzeniem  przez  wywieszenie  informacji  na  tablicach ogłoszeń  w  klatkach  schodowych.  W  przypadku  nieobecności,  o  drugim  terminie  użytkownik zostanie powiadomiony indywidualnie.

7. Wprowadza   się   następujące   zasady   ustalania   kosztów   zużycia   energii   cieplnej   na   potrzeby centralnego ogrzewania i ich podziału na poszczególne lokale:

a) ustalenie kosztów zużycia energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania:

a 1. całkowita     ilość     ciepła     zużytego     w     budynku     mierzona     jest     przez     liczniki     ciepła zamontowane w węźle lub rozdzielni cieplnej,
a 2.  całkowity  koszt  zużycia  energii  cieplnej  na  potrzeby  centralnego  ogrzewania stanowi  suma  poniesionych  kosztów  stałych  i  zmiennych  centralnego  ogrzewania w budynku za okres rozliczeniowy, na którą składają się :

a  2.1.  koszty  stałe  c.o.  -  koszty  niezależne  od  wielkości  zużycia  ciepła  w  lokalach przeznaczone  na  pokrycie  opłaty  za  zamówiona  moc  cieplną  na  potrzeby c.o. i opłaty przesyłowej stałej,
a  2.2.  koszty  zmienne  c.o.  -  koszty  ustalane  na  podstawie  wskazań  podliczników bądź  liczników  c.o.,  stanowiące  iloczyn  tych  wskazań  i  sumy  ceny jednostkowej  za  zużytą  energię  cieplną  i  stawki  przesyłowej,  które  ulegają rozdzieleniu na:

a)2.2.1. koszty zmienne niezależne c.o. - koszty ogrzewania nieopomiarowanymi grzejnikami  w łazienkach oraz pomieszczeniach  wspólnego  użytkowania  (klatki  schodowe, pralnie,  suszarnie,  wózkarnie),  ustalane  indywidualnie  dla  każdego budynku  jako  część  kosztów  zmiennych  opisanych  w  pkt.  a.2.2. proporcjonalnie  do  udziału  mocy  grzejników  nieopomiarowanych w  łącznej  mocy  obliczeniowej  na  potrzeby  c.o.  W  przypadkach przeprowadzenia  istotnych  zmian  technicznych  w  budynku wpływających  na  wyliczenie  mocy  zamówionej,  zmiana  tego udziału  może  być  wprowadzona  w  tym  budynku  po  sporządzeniu aktualnego bilansu mocy na potrzeby c.o.
a)2.2.2.  koszty  zmienne  zależne  c.o.  -  koszty  ogrzewania  lokali opomiarowanymi  grzejnikami  c.o.  wyliczane  indywidualnie  dla każdego  budynku  jako  różnica  kosztów  zmiennych  c.o.  o  których mowa  w  pkt.  a  2.2.  i  kosztów  zmiennych  niezależnych  o  których mowa w ppkt. a)2.2.1.


b) zasada podziału kosztów zużycia ciepła na potrzeby c.o. :

b 1. Rozdziału kosztów stałych i kosztów zmiennych niezależnych centralnego ogrzewania dokonuje się proporcjonalnie do powierzchni   użytkowych   lokali,
b 2. Rozdziału kosztów zmiennych zależnych centralnego ogrzewania     dokonuje     się proporcjonalnie   do   ilości   jednostek   rozliczeniowych   ustalanych   drogą   odczytów,
b 3.  Na  pisemny  wniosek  złożony  przez  lokatorów  reprezentujących  nie  mniej  niż  % ogółu  lokatorów  budynku  Spółdzielnia  stosować  będzie  w  tym  budynku  inny podział  kosztów  stałych  i  zmiennych,  jednak  udział  kosztów  stałych  nie  może  być mniejszy od wskazanego w pkt. a 2.1.

8. Wprowadza   się   następujące   zasady   ustalania   kosztów   zużycia   energii   cieplnej   dla   podgrzania wody i ich podziału na poszczególne lokale :

a) Ustalanie kosztów zużycia energii cieplnej na potrzeby podgrzania wody:

a 1.  Koszt  podgrzania  wody  wylicza  się  jako  całkowity  koszt  zużycia  ciepła  w  budynku za  okres  rozliczeniowy  pomniejszony  o  koszt  centralnego  ogrzewania  o  którym mowa w pkt. 7 a 2. Ustalony tak koszt ulega podziałowi na :

a  1.1.  Koszty  stałe  c.w.  -  suma  kosztów  niezależnych  od  ilości  zużycia  ciepłej wody  w  lokalach,  poniesionych  na  pokrycie  opłaty  za  zamówioną  moc cieplną  na  potrzeby  c.w.  i  opłaty  przesyłowej  stałej,
a  1.2.  Koszty  zmienne  c.w.  -  ustalane  na  podstawie  wskazań  podliczników zużycia  ciepła  na  potrzeby  c.o.  bądź  liczników  zużycia  ciepła  na  potrzeby c.w.  i  stanowią  iloczyn  różnicy  wskazań  licznika  głównego  zużycia  ciepła  i podlicznika  zużycia  ciepła  na  potrzeby  c.o.  bądź  iloczyn  wskazań  licznika zużycia  ciepła  na  potrzeby  c.w.  oraz  sumy  ceny  jednostkowej  za  użytą energię cieplną i stawki przesyłowej zmiennej.

b) Zasada podziału kosztów zużycia ciepła na potrzeby c.w. :

b  1.  Podziału  kosztów  stałych  c.w.  o  których  mowa  w  pkt.  a.  1.1  dla  poszczególnych lokali dokonuje się proporcjonalnie do powierzchni użytkowych lokali,
b  2.  Podziału  kosztów  zmiennych  c.w.  o  których  mowa  w  pkt.  a.  1.2.  dla poszczególnych  lokali  dokonuje  się  proporcjonalnie  do  ilości  zużycia  ciepłej  wody ustalonej drogą odczytów podwodomierzy,

 

§4
Zasady rozliczeń kosztów centralnego ogrzewania z indywidualnymi odbiorcami w lokalach

1. Podstawą    do    rozliczenia    kosztów    ogrzewania    budynków   z   opomiarowanym   zużyciem   ciepła jest:

a) m2 powierzchni grzewczej lokali - w odniesieniu do kosztów stałych zużycia ciepła;
b) jednostki rozliczeniowe - w odniesieniu do kosztów zmiennych zużycia ciepła ;
c) ilość   zainstalowanych   w   lokalu   grzejników   -   w   odniesieniu   do   kosztów   przeprowadzenia rozliczenia;
d) dla  ustalenia  przyjętych  do  rozliczenia  ilości  jednostek  rozliczeniowych  dla  budynku  i poszczególnych  lokali  przyjmuje  się  sumę  jednostek  odczytowych  z  indywidualnym  dla każdego  odczytu  uwzględnieniem  parametrów  grzejnika  oraz  zastosowaniem współczynników  korekcyjnych,  uwzględniających  różnice  w  odniesieniu  do  strat  ciepła wynikające  z  odmiennego  usytuowania  bądź  przeznaczenia  poszczególnych  pomieszczeń w  budynku  wynikających  z  metodyki  szczegółowej  przyjętej  przez  firmę  rozliczeniową  i dokumentacji technicznej budynku;


2.  Opłaty  zaliczkowe  na  pokrycie  kosztów  ogrzewania  lokali  ustalane  są  na  podstawie  kosztów zużycia  minionego  okresu  rozliczeniowego,  prognozy  zmiany  cen  energii  cieplnej  oraz przewidywanych zmian warunków atmosferycznych.

3. Koszty    zużycia    ciepła    obciążające    użytkownika    lokalu    wylicza    się    po    zakończeniu    okresu rozliczeniowego jako sumę :

a)  wyliczonych  dla  budynku  kosztów  stałych  c.o.  podzielonych  przez  sumę  powierzchni grzewczych  wszystkich  lokali  w  budynku  i  pomnożonych  przez  powierzchnię  grzewczą danego lokalu;
b)  wyliczonych  dla  budynku  kosztów  zmiennych  niezależnych  c.o.  podzielonych  przez  sumę powierzchni  grzewczych  wszystkich  lokali  w  budynku  i  pomnożonych  przez  powierzchnię grzewczą danego lokalu;
c)  wyliczonych  dla  budynku  kosztów  zmiennych  zależnych  c.o.  podzielonych  przez  sumę jednostek  rozliczeniowych  ustalonych  w  myśl  pkt.  1  c  dla  całego  budynku  i  pomnożonych przez sumę jednostek rozliczeniowych ustalonych dla lokalu ;
d)  jeśli  w  budynku  znajduje  się  lokal  nieopomiarowany  podlegające  w  myśl  pkt.  a,b  i  c rozliczeniu  koszty  zmniejsza  się  o  wartość  opłat  ustalonych  dla  lokalu nieopomiarowanego.


4.  Suma  wpłaconych  tytułem  opłat  zaliczkowych  kwot  stanowi  zaliczkę  podlegającą  raz  w  roku rozliczeniu  w  oparciu  o  faktyczne  koszty  ustalone  na  podstawie  odczytu  rocznego  w  myśl pkt. 3.

5.  Jeśli  w  ciągu  okresu  rozliczeniowego  następują  zmiany  w  warunkach  dostawy  ciepła  mające wpływ  na  wysokość  kosztów  (np.  podwyżka  cen  energii  cieplnej,  analiza  porównawcza kosztów  i  zaliczek),  Spółdzielnia  może  dokonać  korekty  wysokości  opłat  zaliczkowych  na pokrycie kosztów ogrzewania lokali.

6. Zasady rozliczania zużycia ciepła przez grzejniki nieopomiarowane

a) Dla  wszystkich  mieszkań  i  lokali  użytkowych  w  budynku  w  okresie  rozliczeniowym przyjmuje  się  jednakowe  dla  wszystkich  lokali  szacowane  zużycie  jednostek.  Ustala  się  je jako najwyższy odczyt z wszystkich podzielników zainstalowanych w budynku.
b) Szacowana ilość jednostek ustalona na podstawie lit. a) korygowana będzie współczynnikami korekcyjnymi lokalowym i grzejnikowym.
c) W  przypadku  braku  grzejnika  w  łazience  lub  przedpokoju  (dotyczy  budynków  w  których takie  grzejniki  występują),  pomieszczenie  to  nie  będzie  uwzględniane  w  rozliczeniu  kosztów zmiennych.  Pion  świecowy  (grzejnik  świecowy)  traktowany  będzie  jak  grzejnik  i  po inwentaryzacji zostanie uwzględniony w rozliczeniu.
d) Montaż   lub   wymiana   istniejącego   grzejnika,   może   nastąpić   tylko   w   przypadku   uzyskania pisemnej zgody spółdzielni, poza sezonem grzewczym.
e)  W  przypadku  montażu  lub  wymiany  grzejnika  bez  zgody  spółdzielni,  zerwania  plomby  bez powiadomienia  spółdzielni,  szacowana  ilość  jednostek  ustalona  na  podstawie  ust.l  i  ust.  2 zostanie powiększona 1,5 raza.
f)  W  przypadku  braku  możliwości  zinwentaryzowania  grzejnika  w  łazience  albo  przedpokoju (brak  dostępu,  grzejnik  zabudowany)  bądź  braku  technicznych  możliwości  opomiarowania, moc  grzejnika  przyjmuje  się  na  podstawie  dokumentacji  projektowej.  Z  chwilą  dokonania inwentaryzacji  w  trakcie  okresu  rozliczeniowego  i  po  jego  zakończeniu,  do  rozliczenia zostanie przyjęta moc grzejnika zgodnie z dokonaną inwentaryzacją.
g)  W  przypadku  wymiany  grzejnika  z  powodu  jego  awarii,  w  trakcie  sezonu  grzewczego, rozliczenie  będzie  dokonane  w  oparciu  o  ustalony  dla  zdemontowanego  grzejnika współczynnik  korekcyjny  grzejnikowy  i  współczynnik  korekcyjny  grzejnikowy  ustalony dla  nowego  grzejnika  oraz  szacowane  zużycie  jednostek  w  budynku,  podzielone proporcjonalnie na okresy użytkowania powyższych grzejników.
h)  Szacowana  ilość  jednostek  obliczona  w  sposób,  o  którym  mowa  w  ust.  1  i  2  będzie stanowiła  podstawę  ustalenia  zaliczki  na  opłatę  za  c.o.  na  kolejny  okres  rozliczeniowy  dla każdego grzejnika nieopomiarowanego.

§5
Zasady rozliczeń kosztów podgrzania wody, dostawy wody i odprowadzania ścieków bytowych z
indywidualnymi odbiorcami w lokalach

1. Rozliczeń,  o  którym  mowa  w  niniejszym  paragrafie  dokonuje  się  na  podstawie  odczytów  stanu wodomierza  głównego  oraz  stanów  podwodomierzy  wody  zimnej  i  ciepłej  zainstalowanych w  lokalach  oraz  częściach  wspólnych  budynku.  Lokale,  które  w  trakcie  montażu podwodomierzy  z  modułem  radiowym  są  wyposażone  w  podwodomierze  z  ważną  legalizacją mogą  być  rozliczane  z  tych  przyrządów  pomiarowych  do  końca  ważności  ich  legalizacji. Po  upływie  okresu  legalizacji  powinny  zostać  zastąpione  podwodomierzami  z  modułem radiowym.  Dzierżawione  podowodomierze  z  modułem  radiowym  stanowią  własność  firmy odczytowej.

2. Rozliczanie  kosztów  podgrzania  wody,  dostawy  wody  i  odprowadzania  ścieków  bytowych  nie zobowiązuje  Spółdzielni  do  zawierania  odrębnych  umów  rozliczeniowych  z  indywidualnymi odbiorcami w lokalach lub częściach wspólnych budynku.

3. Użytkownik lokalu pisemnie potwierdza montaż podwodomierzy, dokonanie odczytu wzrokowego oraz sprawdzenie stanu plomb założonych na podwodomierzach.

4.  Użytkownicy  lokali  opomiarowanych  wnoszą  miesięczne  opłaty  zaliczkowe  na  pokrycie kosztów  podgrzania  wody,  dostawy  wody  i  odprowadzania  ścieków  bytowych,  ustalone  na podstawie  zużycia  wody  w  poprzednim  okresie  rozliczeniowym  oraz  z  uwzględnieniem prognozowanego  wzrostu  cen  dla  przyszłego  okresu  rozliczeniowego,  opłaty  z  tytułu  obsługi (  odczytu  )  podwodomierzy,  a  także  opłatę  wodomierzową  -  na  pokrycie  kosztów  dzierżawy podwodomierzy  z  modułem  radiowym  (  w  przypadku  wyposażenia  lokali  w  takie  dzierżawione przyrządy  pomiarowe).  Użytkownicy  lokali  opomiarowanych  wyposażonych  w podwodomierze  bez  modułów  radiowych  wnoszą  opłatę  z  tytułu  przeprowadzenia  corocznego odczytu  kontrolnego  wyliczoną  jako  iloczyn  ilości  podwodomierzy  w  lokalu  i  jednostkowego kosztu odczytu.

5.  Jeśli  w  ciągu  okresu  rozliczeniowego  następują  zmiany  w  warunkach  dostawy  ciepła  na podgrzanie  wody,  dostawy  wody  i  odprowadzenia  ścieków  bytowych,  mające  wpływ  na wysokość  kosztów  (  np.  podwyżka  cen  energii  cieplnej,  dostawy  wody  i  odprowadzenia ścieków  bytowych,  analiza  porównawcza  kosztów  i  zaliczek),  Spółdzielnia  może  dokonać korekty opłat zaliczkowych na pokrycie kosztów.

6.  Rozliczenia  z  tytułu  zużycia  wody  i  odprowadzania  ścieków  dokonywane  są  w  okresach kwartalnych.  Użytkownicy  lokali  niewyposażonych  w  podowodomierze  z  modułem  radiowym zobowiązani  są  do  dostarczania  do  Spółdzielni  odczytów  stanów  liczydeł  mechanicznych podwodomierzy  na  ostatni  dzień  okresu  rozliczeniowego  w  terminie  5  dni  od  tego  dnia. Niedostarczenie  odczytów  w  powyższym  terminie  skutkować  będzie  rozliczeniem  lokalu mieszkalnego zgodnie z § 5 pkt. 7.
Koszt  zużycia  wody  i  odprowadzania  ścieków  dla  lokali  położonych  w  budynkach  w  pełni opomiarowanych  ustala  się  dla  poszczególnych  lokali  jako  iloczyn  zużycia  wody  wynikającego z  odczytów  podwodomierzy  wody  zimnej  i  ciepłej  oraz  stawek  wynikających  z  obowiązującej w  Gminie  Świebodzin  taryfy  i  powiększa  się  o  przypadającą  na  lokal  proporcjonalnie  część kosztów  poniesionych  na  pokrycie  różnic  między  wskazaniami  wodomierza  głównego  a  sumą zużycia  wody  wykazaną  przez  wskazania  podwodomierzy  w  budynku,  w  proporcji  obliczanej do  zużycia  wody  lub  pomniejsza  o  przypadającą  na  lokal  proporcjonalnie  część  nadwyżki przychodów  uzyskanych  w  wyniku  różnic  między  sumą  zużycia  wody  wykazaną  przez wskazania  podwodomierzy  a  wskazaniami  wodomierza  głównego  w  budynku,  w  proporcji obliczanej do zużycia wody.

7. Koszt   zużycia wody i odprowadzenia ścieków w lokalach wyposażonych w   podwodomierze w budynkach częściowo nieopomiarowanych ustala się dla          użytkowników lokali opomiarowanych    jako    iloczyn    zużycia    wody    wynikającego    z    odczytów    podwodomierzy    wody zimnej i ciepłej oraz stawek wynikających z obowiązującej w Gminie Świebodzin taryfy. Użytkownicy    lokali    nieopomiarowanych    wnoszą    za    zużycie    wody    i    odprowadzenie    ścieków opłaty,    które    wylicza    się    poprzez    przemnożenie    ilości    osób    zamieszkałych    w    lokalu    przez stawkę,      wyliczaną      dla      tego      celu      jako      iloczyn      różnicy      odczytów      wodomierza      głównego i        sumy        podwodomierzy        lokali        opomiarowanych        podzielony        przez        łączną        ilość        osób zamieszkujących     w     budynku     w     lokalach     nieopomiarowanych.     Ilość     osób     zamieszkujących w      lokalach      nieopomiarowanych      ustala      się      na      podstawie      meldunków      bądź      rozpoznania dokonanego     przez     administratorów     budynków.     W     lokalach     nieopomiarowanych     do     których dostarczana    jest    ciepła    woda    przyjmuje    się,    że    65%    ilości    wody    zużytej    wyliczonej    według powyższych zasad przypada na wodę podgrzaną.

8. Przypadający  na  użytkownika  lokalu  koszt  podgrzania  wody  wylicza  się  poprzez  podzielenie ustalonych  w  myśl  §  3  pkt.  8  kosztów  podgrzania  wody  w  nieruchomości  przez  sumę  wskazań podowodomierzy  wody  ciepłej  w  nieruchomości  oraz  zużycia  opisanego w  §  5  pkt.  7  zdanie  ostatnie  i  pomnożenie  jej  przez  sumę  wskazań  podwodomierzy  w  lokalu, a w lokalach nieopomiarowanych przez zużycie opisane w § 5 pkt. 7 zdanie ostatnie .

9. Podwodomierze   zamontowane   w   indywidualnych   lokalach   oraz   części   wspólnej   nieruchomości podlegają legalizacji.

10. Obowiązek  wynikający  z  pkt.  9  polega  na  wymianie  podwodomierzy  na  urządzenia  posiadające ważną  legalizację,  na  wszystkich  ujęciach  wody  w  lokalu.  Koszty  wymiany  podowodmierzy pokrywa  użytkownik  lokalu  (  korzystający  z  ujęcia  opomiarowanego  ).  Wymiany podwodomierzy  dokonuje  się  przed  upływem  daty  ważności  legalizacji.  Wymienione podwodomierze podlegają oplombowaniu przez Spółdzielnię.

11.  Niedopełnienie  obowiązku  lub  uniemożliwienie  przez  użytkownika  lokalu  dokonania  czynności wskazanych  w  ust.  10  skutkować  będzie  rozliczeniem  lokalu  tak,  jak  lokalu nieopomiarowanego.

 

§6
Odczyty podzielników i warunki rozliczenia ciepła i ciepłej wody

1.  Odczyty  podzielników  dokonywane  będą  raz  w  roku  w  miesiącu  odczytów.  Reklamację dotyczącą  odczytu  należy  zgłosić  w  terminie  7  dni  od  daty  otrzymania  rozliczenia.  Koszty nieuzasadnionej reklamacji obciążają użytkownika.

2.  W  przypadku  zamiany  lub  sprzedaży  lokalu  w  trakcie  trwania  okresu  rozliczeniowego wskazane  jest  przeprowadzenie  w  obecności  zbywcy  i  nabywcy  pośrednich  odczytów (  dotyczy  kosztów  ogrzewania  i  podgrzania  wody),  następca  obowiązany  jest  wpłacać  opłaty zaliczkowe  w  wysokości  ustalonej  dla  poprzednika,  w  rozliczeniu  natomiast  obciążenia  są rozdzielane  między  poprzednika  i  następcę  z  uwzględnieniem  dokonanego  odczytu  pośredniego oraz  wniesionych  opłat  zaliczkowych.  W  razie  braku  odczytów  pośrednich  wyliczona  w zwykłym trybie niedopłata obciąża nabywcę, który także jest uprawniony do nadpłaty.

3. Rozliczenie    zużycia    energii    cieplnej    i    wody    dokonywane    będzie    w    terminie    3    miesięcy    po upływie okresu rozliczeniowego:

a) w  przypadku  wystąpienia  niedopłaty  użytkownik  winien  uregulować  ją  w  całości, jednorazowo  w  terminie  14  dni  od  daty  otrzymania  rozliczenia  lub  przy  najbliższej  opłacie czynszu ( przy zachowaniu terminu)
b) w   przypadku   wystąpienia   nadpłaty   użytkownik   ma   prawo   uwzględnić   ją   przy   regulowaniu bieżących należności lub zaproponować inną formę jej rozliczenia.
c)  wszelkie  reklamacje  dotyczące  rozliczenia  winny  być  zgłoszone  w  formie  pisemnej,  w terminie  14  dni  od  daty  doręczenia  rozliczeń;  po  tym  terminie  reklamacje  nie  będą uwzględniane.
d) pierwsze indywidualne rozliczenie nastąpi po upływie pełnego okresu rozliczeniowego.


4. Rozliczenie kosztów ogrzewania w przypadku:


a)  demontażu  lub  uszkodzenia  urządzeń  wskaźnikowych  przez  użytkownika.  Spółdzielnia dokona  rozliczenia  za  dany  okres  rozliczeniowy  obciążając  użytkownika  tego  lokalu  w okresie  rozliczeniowym  ,  kosztami  ogrzewania  w  wysokości  nie  wyższej  niż  iloczyn średniej  wartości  kosztów  ogrzewania  m2  powierzchni  budynku  wielolokalowego  i powierzchni  lokalu  użytkowanego  oraz  odszkodowaniem  wyliczonym  jako  różnica  między kosztami  obliczonymi  z  zastosowaniem  zasad  określonych  w  §  4  pkt.  6  lit.  b)  a  kosztami ogrzewania  w  wysokości  nie  wyższej  niż  iloczyn  średniej  wartości  kosztów  ogrzewania m2 powierzchni budynku wielolokalowego i powierzchni lokalu użytkowanego;
b) uszkodzenia tylko jednego urządzenia

b 1. zgłoszonego przez użytkownika - rozliczenie zużycia ciepła dla danego pomieszczenia nastąpi wg średniego odczytu z całego budynku ;
b 2. ustalonego  przez  Spółdzielnię  przy  braku  uprzedniego  zgłoszenia  -  rozliczenie zużycia  ciepła  dla  danego  pomieszczenia  nastąpi  przy  zastosowaniu  zasad określonych w § 4 pkt. 6 lit. b)

c)  stwierdzenia  śladów  manipulacji  przy  urządzeniach  wskaźnikowych  -  osoba  odczytująca odstępuje  od  odczytów,  dokonując  stosownego  zapisu  na  karcie  odczytowej  i  zawiadamia jednocześnie  Spółdzielnię  o  powyższym  fakcie;  lokal  zostanie  wówczas  rozliczony  wg. zasad określonych w § 6 pkt. 4 lit. a);

5. [skreślono]

6. Dla  indywidualnych  odbiorców,  którzy  nie  wyrażą  zgody  na  zastosowanie  systemu rozliczeniowego  opisanego w  niniejszym  regulaminie  ,  stosuje  się zasady  wskazane w § 4 ust. 6 lit. f).

7. Wymiana  uszkodzonych  podzielników  kosztów  może  być  dokonywana  wyłącznie  w  okresie odczytów.  Po  upływie  2  tygodni  od  dokonanego  w  lokalu  odczytu  wymiana  jest niedopuszczalna,  a  pomieszczenia  z  uszkodzonymi  podzielnikami  zostaną  rozliczone wg. pkt. 6.

8. Wszelkie  zmiany  w  instalacji  centralnego  ogrzewania  mogą  być  dokonywane  tylko  za  zgodą Spółdzielni  i  winny  być  zakończone  przed  rozpoczęciem  sezonu  grzewczego celem uzupełnienia danych dla firmy rozliczeniowej.

 

§7
Bonifikaty

1. Niedogrzanie  lokalu  lub  brak  ciepłej  wody  występujący  w  okresie  jej  dostawy  użytkownik winien  zgłosić  niezwłocznie  w  dniu,  kiedy  to  stwierdził.  Spółdzielnia  ma  obowiązek  zgłoszenie sprawdzić i zweryfikować.

2. Sprawdzenie  wino  odbyć  się  w  obecności  użytkownika,  któremu  przedstawia  się  do  podpisania protokół.  Odmowa  podpisania  protokołu  przez  użytkownika  nie  niweczy  ważności  dokonanego sprawdzenia  i  jego  wyniki  traktowane  są  jako  wiążące.  W  ciągu  24  godzin  od  dokonania sprawdzenia użytkownik może złożyć w Spółdzielni żądanie komisyjnego sprawdzenia.

3. Niedokonanie    przez    Spółdzielnię    sprawdzenia    traktuje    się    jako    równoznaczne    z    uznaniem zgłoszenia za uzasadnione.

4. W  oparciu  o  protokoły  o  których  mowa  w  pkt.  1  Spółdzielnia  zgłasza  żądania  bonifikat  u odpowiedniego  dostawcy  mediów,  otrzymane  bonifikaty  zwraca  użytkownikowi  niezwłocznie w formie przypisu na konto rozliczeniowe.

5. Spółdzielnia  nie  wypłaca  bonifikat  w  przypadku,  jeśli  reklamacji  nie  uzna  dostawca  mediów, o otrzymanej odmowie winna powiadomić reklamującego użytkownika lokalu na piśmie.

 

§8
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy  regulamin  stanowi  podstawę  prawną  dla  rozliczeń  kosztów  dostawy  energii  cieplnej, wody  i  odprowadzenia  ścieków  w  lokalach  mieszkalnych,  użytkowych  i  części  wspólnej budynków  objętych  opomiarowaniem  instalacji  centralnego  ogrzewania  oraz  ciepłej  i  zimnej wody przez Spółdzielnię.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.03.2005 r.

 

Tekst ujednolicony uwzględnia zmiany wprowadzone:
1. Aneksem nr 1 wprowadzonym uchwałą RN nr 10/2006 z 18.09.2006 ;
2. Aneksem nr 2 wprowadzonym uchwałą RN nr 384/2008 z 8.09.2008 ;
3. Aneksem nr 3 wprowadzonym uchwałą RN nr 35/2011 z 27.04.2011 ;
4. Aneksem nr 4 wprowadzonym uchwałą RN nr 12/2012 z 23.04.2012 ;
5. Aneksem nr 5 wprowadzonym uchwałą RN nr 19/2015 z 15.12.2015;
6. Aneksem nr 6 wprowadzonym uchwałą RN nr 16/2016 z 06.12.2016 ;
7. Aneksem nr 7 wprowadzonym uchwałą RN nr 22/2017 z 13.11.2017 ;
8. Aneksem nr 8 wprowadzonym uchwałą RN nr 1/2018 z 08.01.2018 ;
9. Aneksem nr 9 wprowadzonym uchwałą RN nr 10/2018z 19.11.2018 ;
10. Aneksem nr 10 wprowadzonym uchwałą RN nr 14/2021 z 13.09.2021;

 

 

Poniżej umożliwiamy pobranie treści Regulaminu w pliku PDF:

Initiates file downloadRegulamin ustalania opłat ŚSM


Uwagi:
Aby zapisać dokument należy kliknąć prawym klawiszem myszy na nazwę dokumentu i wybrać opcję "Zapisz element docelowy jako..."
Do otwarcia plików potrzebny jest program Acrobat Reader do pobrania tutaj.